پاورپوینت بررسی عایق های ساختمانی - 75 اسلاید

پاورپوینت بررسی عایق های ساختمانی - 75 اسلاید

پاورپوینت بررسی عایق های ساختمانی - 75 اسلاید

پاورپوینت بررسی عایق های ساختمانی
 
فهرست مطالب
 
عايق كاري 
 انواع عايق ساختماني : 
عايق رطوبتي : 
جلوگيري از نفوذ رطوبت 
نكات اساسي در موقع اجراي عايقكاري:
اتصال لايه‌هاي عايق 
زهكشي:
زهكشي اطراف ساختمان معمولاًبه دو صورت است: 
الف: زهكشي با كانال
ب: زهكشي با لوله‌هاي سيماني يا سفالي: 
خواص  مصالح عايق رطوبت 
عايق كاري عمودي
قير بنديس
قير بتومن
عايق ايزوسيل
ورق فلز بوليتن
عايق كاري كف‌ها
الف: عايق كاري كف‌هاي مجاور زمين
ب: عايق كاري كف‌هاي طبقات فوقاني:
عايق كاري بام : 
 انواع بام 
 شيب بندي بام
پركردن بين كرم‌ها با بتن سبك
اجراي اندود در روي بتن سبك 
محافظت از عايقكاري بام
آسفالت
عايق كاري با كاهگل
سقف شيبدار
سرويس‌هاي بهداشتي
عايقكاري حرارتي ديوار : 
عايقكاري حرارتي سقف و بام:
عايقكاري حرارتي كف :
عايقكاري حرارتي بازشوها:
روشهاي متداول براي عايقكاري حرارتي ديوار:
ديوار با عايق حرارتي داخلي از پلي استايرن
ديوار با عايق حرارتي داخلي از پشم معدني ( پشم سنگ يا پشم شيشه ) :
ديوار با عايق حرارتي داخلي از پشم  معدني
عايقكاري حرارتي ديوار از خارج:
روشهاي متداول براي عايقكاري حرارتي بام تخت:
عايق كاري حرارتي بام تخت از داخل 
بام تخت با عايق داخلي روي سقف كاذب 
عا يق كاري حرارتي بام تخت از خارج
بام تخت با عايق حرارتي خارجي روي عايق رطوبتي (بام وارونه):
بام تخت با عا يق حرارتي خارجي زير عايق رطوبتي 
روشهاي متداول عايقكاري حرارتي كف:
عايقكاري حرارتي كف ازداخل 
كف باعايق حرارتي خارجي قرارگرفته دركف قالب
كف عايق حرارتي خارجي روي سقف كاذب 
كف با قطعات عايق حرارتي 
كف تيرچه و بلوك هاي پلي استايرن 
كف با عايق حرارتي روي خاك 
سيستم گرمايش از كف
مزایا در یک نگاه
ایمنی و بهداشت
عايق صوتي 
عايق صوتي در ساختمان 
عايق صوتي در اماكن عمومي 
كيوسكهاي تلفن 
بزرگراهها 
كلاسهاي موسيقي 


خرید آنلاین