استانداردها و ضوابط طراحی خانه سالمندان - 82 برگ ورد

استانداردها و ضوابط طراحی خانه سالمندان - 82 برگ ورد

استانداردها و ضوابط طراحی خانه سالمندان  - 82 برگ ورد

استانداردها و ضوابط طراحی خانه سالمندان 

فهرست مطالب

ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع نیازهای آنان:    1
جدول(6-1) گروه بندی سالمندان    3
-ویژگی های جسمانی    3
تغییرات ظاهری    3
تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها    3
کاهش عملکرد دستگاه گوارش    4
تغییرات عملکردی قلب و عروق    4
تغییر در حافظه و هوش    5
ضعف بینایی    5
-ضعف شنوایی    6
ضعف حس چشایی و بویایی    6
ضعف لامسه    6
سایر تغییرات جسمانی    7
نیازهای جسمانی سالمندان    7
آسایش حرارتی و برودتی سالمندان    7
الف) سطح فعالیت    8
ب) نوع لباس پوشیدن:    8
پ) الگوهای رفتاری:    8
ت) وضعیت روحی و فکری    9
توصیه های طراحی  کلی فضاها    9
شرایط محیطی موثر بر آسایش حرارتی    9
الف) کیفیت و نوع هوا    9
ب) آلاینده ها    9
نور پردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان    10
الف) نور طبیعی    13
توصیه های طراحی    13
ب) نور مصنوعی    14
توصیه های طراحی محوطه و سایت    14
توصیه های طراحی رنگ ها در خانه های سالمندان    17
توصیه های طراحی و نکات فضایی    18
ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان    21
الف) جنبه های زیست شناختی    22
ب) جنبه های روانشناختی    22
پ) جنبه های جامعه شناختی    23
توصیه های طراحی معماری خانه سالمندان    24
رهنمود های طراحی معماری خانه های سالمندان    26
مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان    27
توصیه های طراحی سایت خانه سالمندان    27
جهت گیری مناسب    29
ورودی اصلی    29
توصیه های طراحی    29
هال ورودی    31
اتاق نشیمن    33
حداقل ابعاد    34
کتابخانه    35
اتاق های غذاخوری    36
توصيه هاي طراحي غذاخوري    38
آشپزخانه    42
سه روش اصلي براي توزيع غذا    42
تجهيزات اصلي    43
توصيه هاي طراحي    45
اتاق خواب    45
پنجره در اتاق خواب    46
روشنايي ورنگ آميزي اتاق خواب    46
-وسايل مورد نياز در اتاق خواب سالمندان    47
تختخواب    47
محل قرارگيري تختخواب    48
كمد    48
ميز كنار تختخواب    49
امكانات آشپزي وشستشو    49
اتاق كاركنان    50
اتاق مديريت    51
اتاق هاي درماني و توانبخشي    51
رختشويخانه مركزي    52
انبار وسايل    52
سرويس هاي بهداشتي    52
-توالت    52
دستشويي    53
توصيه هاي طراحي    53
-حمام    54
توصيه هاي طراحي    55
پوشش كف    57
ارتباطات ضروري فضاها در خانه هاي سالمندان    57
آسانسور در خانه سالمندان    58
توصيه هاي طراحي    58
رامپ  و سطوح شيب دار خانه سالمندان    59
پلكان خانه سالمندان    60
توصيه هاي طراحي    62
راهروها خانه سالمندان    62
بازشوها خانه سالمندان    65
درها    65
-پنجره ها    66
پنجره های اتاق نشیمن خانه سالمندان    66
ارتفاع پنجره اتاق خواب خانه سالمندان    66
توصیه های طراحی    67
تراس های خصوصی    68
تراس های مشترک خانه سالمندان    69
توصیه های طراحی تراس در خانه سالمندان    70
-محوطه باغبانی خانه سالمندان    71
محوطه بازی برای فرزندان میهمانان در خانه سالمندان    72
مبلمان و اثاث ثابت خانه سالمندان    73
کفپوش های مناسب خانه سالمندان    75
توصیه های طراحی    75
نرده های کمکی خانه سالمندان    76
نشانه ها    76
رهنمود های عمومی در رابطه با خانه های سالمندان    77
جمع بندی و ارائه سرانه های پیشنهادی    77
مراجع فارسی    77
مراجع لاتین    79


خرید آنلاین