بررسی نمونه های موردی طراحی خانه سالمندان - 25 برگ ورد

بررسی نمونه های موردی طراحی خانه سالمندان - 25 برگ ورد

بررسی نمونه های موردی طراحی خانه سالمندان - 25 برگ ورد

بررسی نمونه های موردی طراحی خانه سالمندان

 

فهرست مطالب
بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان    1
-خانه سالمندان در حاشیه دریا(ساحل نیوجرسی)    1
اقامتگاه سالمندان"میدوویو"(کانکاکی،ایلینویز)[8]    8
-بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران    15
آسایشگاه زعفرانیه    15
آسایشگاه دادخواه    15
-آسایشگاه فرزانگان    16
ارزیابی مطالعات موردی    16
خانه یا آسایشگاه خصوصی در ایران    17
موقعیت قرارگیری    17
چگونگی طراحی معماری فضاها ، امکانات و تجهیرات موجود    17
چگونگی طراحیمحوطه و فضا های بیرونی ،امکانات و تجهیزات موجود    18
شرایط سالمندان ساکن    19
شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان    19
خانه های سالمندان مورد مطالعه    19
جمع بندی مطالعات موردی خانه های سالمندان    20
مراجع فارسی    21
مراجع لاتین    23
 

 


خرید آنلاین