پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح ، تنظیم شرایط محیطی - 70 اسلاید

پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح ، تنظیم شرایط محیطی - 70 اسلاید

پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح ، تنظیم شرایط محیطی - 70 اسلاید

بخشی از مطالب:
 
هر جامد، مایع یا گاز که جرم داشته باشد مقداری جرم حرارتی دارد. یک تصور غلط و رایج این است که تنها بتن یا خاک زمین دارای جرم حرارتی است در صورتی که حتی هوا دارای جرم حرارتی است اگر چه مقدار بسیار کمی. 
 
ظرفیت حرارتی مصالح، به وزن مخصوص و گرمای ویژه ی آنها بستگی دارد. هر چه وزن مخصوص یک جسم بیشتر باشد، ظرفیت حرارتی آن بیشتر است. ظرفیت حرارتی دیوارها نیز به ضخامت و فشردگی مصالح آنها بستگی دارد. برای مثال، مدت زمانی که حرارت ناشی از تابش آفتاب و گرمی هوا از سطح خارجی به سطح داخلی انتقال می یابد، برای یک ورق آهنی حدود چند دقیقه و برای یک دیوار سنگی ضخیم چندین ساعت است.

ظرفیت حرارتی مصالح، به وزن مخصوص و گرمای ویژه ی آنها بستگی دارد. هر چه وزن مخصوص یک جسم بیشتر باشد، ظرفیت حرارتی آن بیشتر است. ظرفیت حرارتی دیوارها نیز به ضخامت و فشردگی مصالح آنها بستگی دارد. برای مثال، مدت زمانی که حرارت ناشی از تابش آفتاب و گرمی هوا از سطح خارجی به سطح داخلی انتقال می یابد، برای یک ورق آهنی حدود چند دقیقه و برای یک دیوار سنگی ضخیم چندین ساعت است

هر چه ظرفیت حرارتی دیوار بیشتر باشد، حرارت با سرعت کمتری از خارج به طرف داخل انتقال می یابد. در نتیجه، سطوح داخلی با تأخیر بیشتری به حداکثر دمای خود نسبت به سطوح خارجی می رسند. این زمان تأخیر باعث می شود در ساعاتی که هوا در حداکثر درجه حرارت است، حرارت نفوذ کرده در دیوارهای خارجی در همان جا ذخیره شود و هنگام عصر و شب که هوا نسبتاً خنک است، از آن خارج گردد.

هنگام شب، حرارت ذخیره شده در مصالح یک ساختمان با ظرفیت حرارتی زیاد آزاد می شود. در نتیجه، میزان انتقال حرارت هوای داخل به خارج کاهش می یابد. یعنی این ساختمان هنگام شب به تدریج سرد می شود و حداقل دمای شبانه ی هوای آن به شدت بیشتر از حداقل دمای شبانه ی هوا در ساختمان هایی با ظرفیت حرارتی کم می شود. بدین طریق، ظرفیت حرارتی مصالح ساختمانی باعث کاهش میزان انتقال حرارت از خارج به داخل می شود و برعکس. در نتیجه، تغییرات دمای هوای داخل ساختمان کاهش می یابد.
در فصل زمستان و بویژه در مناطق سرد که به طور کلی دمای هوای خارج کمتر از دمای هوای گرم شده داخلی است، ظرفیت حرارتی مصالح یک ساختمان فقط دامنه ی نوسان دمای هوای داخلی آن را کاهش می دهد و تأثیری در جهت حرکت حرارت و میانگین دمای هوا ندارد. ولی در تابستان و در مناطق گرم که سطوح خارجی ساختمان هنگام روز گرم تر و هنگام شب سردتر از هوای داخلی است، ظرفیت حرارتی علاوه بر آنکه در کاهش تبادل حرارت هوای داخلی و خارجی مؤثر است، در جهت حرکت حرارت نیز تأثیر می گذارد.
بنابراین در مناطقی که تغییرات روزانه ی دمای هوا و شدت تابش آفتاب زیاد است ( مانند مناطق گرم و خشک)، ساختمانی با ظرفیت حرارتی زیاد می تواند به میزان قابل توجهی وضعیت حرارتی هوای داخلی خود را کنترل کند. همچنین با انتخاب مصالح ساختمانی مناسب برای یک ساختمان، هم می توان نوساناتی را که در اثر گرم و سرد شدن سطوح خارجی در معرض تابش آفتاب و در تماس با هوای خارجی در دمای هوای داخلی به وجود می آید، کنترل کرد و هم نوساناتی را که در اثر تابش مستقیم آفتاب از میان پنجره ها و نفوذ از درز پنجره ها و گرمایی که در اثر پخت و پز در دمای هوای داخلی ایجاد می شود.
 رابطه ی ضخامت دیوار، ظرفیت حرارتی و وضعیت حرارتی هوای داخلی

 ظرفیت حرارتی یک دیوار نتیجه ی وزن مخصوص، ضخامت و گرمای ویژهی  مصالح آن است. ولی نتایجی که در اثر تغییر وزن مخصوص مصالح یا تغییر ضخامت یک دیوار در وضعیت حرارتی آن حاصل می شود، کاملاً متفاوت است؛ حتی اگر این تغییرات از نظر ظرفیت حرارتی نتایج یکسانی داشته باشد.
و....


خرید آنلاین