پاورپوینت بررسی آموزش روش‌هاي تعيين حوزه نفوذ - 23 اسلاید

پاورپوینت بررسی آموزش روش‌هاي تعيين حوزه نفوذ - 23 اسلاید

پاورپوینت بررسی آموزش روش‌هاي تعيين حوزه نفوذ - 23 اسلاید

فهرست مطالب:
•    مقدمه
•    روش هاي تعيين حوزه نفوذ
o    روش ترسيمي يا خطي
o    روش سون گدلندSeven Godland)  )
o    روش خطوط هم نفوذ Iso-influence))
o    روش والتر کريستالر
o    روش تحليل جريان ها
o    روش پتانسيل جمعيتي
o    روش نسبت سفر
o    معادله نقطه جدایی
o    روشهاي جغرافيايي شناخت منطقه نفوذ شهري
•    برررسی نمونه موردی : شهرستان زابل
o    اهمیت بررسی ومطالعه رابطه شهر و روستا در منطقه سیستان
o    موقعیت منطقه سیستان- شهرستان زابل در استان سیستان وبلوچستان
o    تقسیمات اداری منطقه سیستان- شهرستان زابل
o    تصویر ماهوار ه ایی ازموقعیت مکان مرکزی شهر زابل در منطقه سیستان
o    عوامل موثر در روابط شهر و روستا در منطقه سیستان وشهرستان زابل
o    اهمیت حوزه نفوذ در برقراری روابط شهر وروستا درمنطقه سیستان
o    نقش شهرهای پیرامونی در روابط شهر و روستا در منطقه سیستان
o    روش های شناخت حوزه نفوذ منطقه سیستان
o    نتیجه گیری


خرید آنلاین